Izvedbeni projekt konstrukcije

Izvedbenim projektom razrađuje se tehničko rješenje dano glavnim projektom i mora biti izrađen u skladu s glavnim projektom. Posebnim uzancama o građenju izdanim u 2021. godini u dijelu trećem Proučavanje i izmjena tehničke dokumentacije propisano je da je „Naručitelj dužan osigurati izvedbeni projekt, osim ako je to izričito ugovorena obveza izvođača.“. U praksi izvedbeni projekt ugovara naručitelj, odnosno investitor s projektantom koji je izradio glavni projekt.

Izvedbeni projekt sastoji se od niza ključnih elemenata, a naši projektanti izrađuju građevinski izvedbeni projekt, odnosno planove oplate i armature.

Građevinski izvedbeni nacrti (planovi oplate i armature):

Izvedbeni nacrti (planovi oplate i armature) vrlo su bitan dio projektne dokumentacije jer će finalan proizvod (projektirana građevina) biti izvedena upravo prema njima. Oni su namijenjeni isključivo za gradilište i daju sve potrebne informacije za izvođenje. Izrađuju se u skladu s glavnim projektom, u mjerilu 1:50, a detalji u mjerilu 1:25, 1:20 ili 1:10.

Kako bi osigurali maksimalnu točnost, kod izrade izvedbenih nacrta koristimo BIM tehnologiju. Software koji koristimo je Nemetschekov paket Allplan Engineering 2022. koji nam služi da kreiramo BIM (Building Information Modeling) model. Iz njega generiramo tlocrte, presjeke i poglede koji su nam potrebni za izradu nacrta.

Planovi oplate:

Planovi oplate predstavljaju detaljne nacrte nosive armirano-betonske (AB) konstrukcije koji izvođaču služe za izradu oplate AB konstrukcija. Dio su izvedbenih nacrta crtanih u mjerilu 1:50, a na temelju planova oplate se izrađuju planovi armature. Oni su idući korak koji po pozicijama predstavlja svu armaturu koja se treba ugraditi. Oba plana baziraju se na prethodnom statičkom proračunu.

U planovima oplate tlocrt se crta kao horizontalni presjek na oko 1,0 m od stropa s pogledom prema gore. Svaki betonski element se detaljno specificira, kotira i označava, odnosno smjesti u prostoru. Preko tlocrta ucrtavaju se svi karakteristični presjeci u prevaljenom položaju (otvori u stropnoj ploči, nadvoji, počeci i završeci stubišnih krakova..).

Planovi armature:

Planovi savijanja armature (armaturni nacrti) predstavljaju detaljne nacrte savijanja armaturnog čelika (tzv. armature) koji izvođačkoj firmi služi za ugradnju istog u armirano betonski element. Dio su izvedbenih nacrta crtanih u mjerilu 1:50, a izrađuju se na temelju planova oplate. Vrlo su bitni izvođačkoj firmi za narudžbu armature specificirane po pojedinačnim pozicijama te kasnijoj ugradnji tih pozicija na točno određeno mjesto na gradilištu.

 

Na temelju izvedbenog projekta rade se i konačni troškovnici.  U troškovniku su definirani svi radovi koji su potrebni da bi se građevina izgradila, a radovi su podijeljeni prema građevinsko-obrtničkim i instalaterskim zahvatima.  Takav detaljan troškovnik investitorima olakšava pronalazak kvalitetnog izvođača radova.

 

Izvedbeni projekt nije zakonom obvezan pa ga velik broj investitora ne izrađuje nastojeći pritom izbjeći dodatna izdvajanja sredstava. Ovdje je važno napomenuti da se cijena izrade izvedbenog projekta redovito i višestruko premašuje izmjenama i dodatnim radovima koji se moraju izvesti u svrhu izgradnje građevine, a sve zbog nedovoljno precizne projektne dokumentacije iz faze glavnog projekta (koji je uvjet za ishođenje građevinske dozvole). Stoga je savjet izraditi izvedbeni projekt koji će preciznije definirati sve elemente i materijale koji trebaju biti ugrađeni tijekom građenja. Precizna tehnička dokumentacija smanjuje ili eliminira mogućnosti improviziranja tijekom gradnje.